Trucks

Trucks

2018 Mack Trident – Tipper deck/Tractor unit

2009 Mack Trident – Tipper deck/Tractor unit

2006 Mack Superliner – Tractor unit

2000 CH Mack – Tipper deck

Nissan Watercart

CAT D25C Dump Truck

CAT D25D Dump Truck

Isuzu Elf 5 tonne Tipper Truck